Klik for at vende tilbage til forsiden !

 

Elitepolitik for Nordre Skakklub, perioden 1998-2001

 
 

 

 

 
Hovedformål:
Det er Nordre's klare mål igen at etablere sig i den absolutte top af dansk skak. 
Biformål: Klubbens 2. hold skal etablere sig i 2. division. Herved sikres acceptable reserver og erstatningsspillere ved fragang fra 1. holdet og endvidere opnås, at "de næstbedste alligevel kommer til at spille i 2. division". 

Strategi Vejen til målet skal ske med små skridt. Der satses nu i en periode over 3 år, hvorefter klubbens ambitionsniveau
revurderes. 

Delmål 1: Den nuværende basis skal så vidt muligt fastholdes som fundament for fremtiden. 

Middel 1: Positiv særbehandling af de spillere, der aktuelt udgør Nordre I, hovedsageligt indenfor nuværende økonomiske rammer samt nedenstående punkter Middel 3a og Middel 3b. 

Delmål 2: 1. holdet skal styrkes i toppen med yderligere titelholder(e). Herved skal holdet tilføres den nødvendige tyngde i toppen.

Middel 2: Sponsorer. 

Delmål 3: Der skal trækkes flere unge talenter til klubben. 

Middel 3a: Klubben skal fortsat arrangere internationale turneringer af nogenlunde samme kaliber som jubilæumsturneringen i 1996 (kategori 4). Herved gives talenterne mulighed for international rutine og mulighed for at score IM-normer og dermed titlen. 

Middel 3b: Klubben skal endvidere ved rejsetilskud støtte talenternes deltagelse i IM-turneringer i udlandet - læs 1250-reglen. 

Styring Det skal igennem udmøntningen af ovenstående formål, delmål og midler sikres, at klubbens øvrige medlemmer får
modydelser for de økonomiske midler, der overføres fra klubbens drift til eliten. Bestyrelsen er ansvarlig over for medlemmerne igennem redegørelse og regnskab på Generalforsamlingen, og her udstikkes i øvrigt rammer for det kommende år igennem klubbens budget. 

Eliteudvalg: Der etableres et egentlig Eliteudvalg bestående af klubbens formand, kasserer plus et 3. bestyrelsesmedlem samt to spillerrepræsentanter valgt af forrige års 1. hold. 
Eliteudvalget fordeler den aktuelle ramme til nuværende og evt. tilkommende spillere - udkast på plads senest 30/8, endeligt pr. 30/9. Dette skal ske under hensyntagen til elementer som: Spillerstyrke, tidligere præstationer for klubben (herunder foregående års scorer), spillernes villighed til at: ... påtage sig undervisning, ... påtage sig træningsaktiviteter, ... påtage sig arrangementer for evt. sponsorer, ... at bære sponsortøj/-reklamer etc. 
Den enkelte spillers ramme udfyldes efterfølgende i dialog med bestyrelsens medlemmer i Eliteudvalget (dvs. excl.
spillerrepræsentanter) og den enkelte spiller igennem en arrangementskontrakt (senest på plads pr 30/10). Eliteudvalget er over for Bestyrelsen ansvarlig for, at klubben modtager passende ydelser fra eliten. 
Spillermødet primo/medio september er et vejledende forum, hvor spillerne kan tilkendegive meninger omkring Bestyrelsens
udkast til holdsætning, herunder også førsteholdet. Bestyrelsen er (fortsat) den besluttende myndighed for holdsætningen. 

Forvaltning Afregningen med den enkelte elitespiller sker så vidt muligt arrangementsmæssigt, dog kan der udbetales et a conto beløb svarende til maksimalt 50% af totalen i arrangementskontrakten. Klubben er ikke forpligtet til at udbetale beløb for ikke afholdte arrangementer, med mindre klubben er ansvarlig herfor (fx. i tilfælde af aflysning). 

Ovenstående blev énstemmigt vedtaget på Nordres Generalforsamling den 25.05.1998.