Klik for at vende tilbage til forsiden!

 

 

 

 

Vedtægter for Nordre Skakklub


 

§1 Klubbens navn er Nordre Skakklub. Klubben er hjemmehørende i Århus Kommune. Nordre Skakklub har til formål at skabe de bedst mulige forhold for skakspillet og dets udøvere.
Nordre Skakklubs virksomhed er almennyttig og åben for enhver, der ikke er i restance til andre skakklubber. Nordre Skakklubs postadresse er formandens adresse. Nordre Skakklub skal være medlem af Dansk Skak Union.
§2 Højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes i maj eller juni måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være tilgængelige for klubbens medlemmer i klublokalerne mindst en klubaften før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på foranledning af bestyrelsen, eller når mindst 30% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af forslag til Nordre Skakklubs formand. Til generalforsamlingen har kun tilstedeværende A-medlemmer stemmeret. Med A-medlemmer forstås i denne og senere paragraffer medlemmer, der er medlem af Dansk Skak Union gennem Nordre Skakklub.
§3 På den ordinære generalforsamling foretages valg til bestyrelse, og regnskabet fremlægges til godkendelse. Dagsordenen skal som minimum indeholde punkterne: Valg af dirigent, Fremlæggelse af bestyrelsens mødereferater, Formandens beretning, Regnskab og budget, Indkomne forslag, Valg til bestyrelsen mv., Eventuelt. På generalforsamlingen kan behandles alle forslag og emner, som er af almindelig interesse for klubben.
§4 Nordre Skakklubs opgaver varetages af bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen består af fem A-medlemmer, der internt og/eller via delegation til udvalg i klubben fordeler bestyrelsens arbejdsopgaver. Ved nedsættelse af et udvalg skal bestyrelsen udarbejde et kommissorium for udvalget, og et bestyrelsesmedlem skal udpeges til formand for udvalget. Valgene til bestyrelsen er gældende for to år og foregår på den ordinære generalforsamling efter følgende system, hvor formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen: Ulige årstal vælges kasserer, et bestyrelsesmedlem, en bestyrelsessuppleant og en revisor. Lige årstal vælges formand, to bestyrelsesmedlemmer, en revisor og en revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter valget.
§5 Nordre Skakklub tegnes af formanden eller kassereren; ved udgifter og forpligtelser over 10.000 kr. efter bemyndigelse fra bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.
§6 Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer. Bestyrelsen fastsætter reglerne for turneringerne, og vælger turneringslederne.
§7 Kontingentet betales halvårligt forud. Slettede medlemmer kan optages på ny mod at betale restancen.
§8 Når et medlem ønsker at udtræde af klubben, må han/hun give meddelelse herom til formand eller kasserer. Adresseændring meddeles kassereren.
§9 Forandringer i Nordre Skakklubs vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af de fremmødte A-medlemmer stemmer for forslaget. Vedtagne ændringer i vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen.
§10 Generalforsamlingens øvrige beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de frem-mødte A-medlemmer.
§11 Nordre Skakklubs aktiver skal i tilfælde af klubbens ophør anvendes til skaklige formål efter sidste generalforsamlings nærmere bestemmelser. Til opløsning af Nordre Skakklub kræves et flertal på ¾ af samtlige klubbens A-medlemmer.
§12 Tvivl om forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
   

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 26. september 2019.