Klik for at vende tilbage til forsiden!

 

 

 

 

Generalforsamling 2005


Indbydelse til generalforsamling:

Afholdes i klublokalerne i Chess House mandag den 6. juni 2005 kl. 1930.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forhandlingsbogen
3. Formandens beretning
4. Regnskab og budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
Forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest fredag den 27/5, og indsendte forslag vil blive offentliggjort i klubben og på hjemmesiden (se nedenfor) senest mandag den 30/5
7. Valg til bestyrelsen
8. Eventuelt

Klubben er under generalforsamlingen vært for kaffe og kage, og efter generalforsamlingen for snitter og øl/vand.


Indkomne forslag:

Bestyrelsen stiller forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer sættes ned fra 7 til 5:

Forslag til ændring af Nordre Skakvedtægter på Generalforsamlingen juni 2005.

Gammel tekst:
§4
Nordre Skakklubs opgaver varetages af bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen består af syv A-medlemmer, der internt og/eller via delegation til udvalg i klubben fordeler bestyrelsens arbejdsopgaver. Ved nedsættelse af et udvalg skal bestyrelsen udarbejde et kommissorium for udvalget, og et bestyrelsesmedlem skal udpeges til formand for udvalget. Valgene til bestyrelsen er gældende for to år og foregår på den ordinære generalforsamling efter følgende system, hvor formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen: Ulige årstal vælges kasserer, to bestyrelsesmedlemmer, en bestyrelsessuppleant og en revisor. Lige årstal vælges formand, tre bestyrelsesmedlemmer, en revisor og en revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter valget.

Ny tekst:
§4
Nordre Skakklubs opgaver varetages af bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen består af fem A-medlemmer, der internt og/eller via delegation til udvalg i klubben fordeler bestyrelsens arbejdsopgaver. Ved nedsættelse af et udvalg skal bestyrelsen udarbejde et kommissorium for udvalget, og et bestyrelsesmedlem skal udpeges til formand for udvalget. Valgene til bestyrelsen er gældende for to år og foregår på den ordinære generalforsamling efter følgende system, hvor formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen: Ulige årstal vælges kasserer, et bestyrelsesmedlem, en bestyrelsessuppleant og en revisor. Lige årstal vælges formand, to bestyrelsesmedlemmer, en revisor og en revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter valget.

/bestyrelsen