Nyheder
 

Grand Prix sidste runde (2. juli 2008) Af Lars Christiansen
   
Sidste runde af sæsonens afsluttende Grand Prix bød på den for mange uprøvede Fischer-random. To spillere havde inden dagens dyst chancen for at vinde turneringen samlet - Jan Rewitz og Leif Møller. Jan viste sig dog overlegen i denne disciplin hvor tommelfingerregler og helt generelle færdigheder som dynamik og udvikling kommer til sin ret, og vandt det indbyrdes parti, og sikrede sig dermed titlen. Se resultatet af de 4 Grand Prix afdelinger her.

Klubben holder nu sommerferie indtil mandag den 11. august. God sommer!

Generalforsamling referat (24. juni 2008) Af Lars Christiansen

Bemærk: nedenstående er formandens referat fra generalforsamlingen. Bestyrelsens godkendte referat kan læses i forhandlingsbogen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Jørgen Rudbeck blev valgt som dirigent. JB startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, da fristen på 3 uger var overholdt.

2. Forhandlingsbogen
Forhandlingsbogen var tilstede (!) og blev fremlagt til gennemlæsning for de interesserede.

3. Formandens beretningen
Formanden startede sin beretning med at beklagede at der ikke var et bedre fremmøde - til stede var 4 bestyrelsesmedlemmer og derudover 9 medlemmer. 

Knud Herskind blev ønsket tillykke med sit 50 års jubilæum i klubben. Knud var dog ikke til stede, men der er en gave til udlevering ved senere lejlighed. Herefter blev de personer uden for bestyrelsen der har ydet en indsats for klubben takket med en flaske vin:

Mikkel Hansen for sin bestyrelsespost de foregående 2 år. Poul Erik Nielsen for sit store arbejde med klubbladet Nordre Nyt. Mads Borup for hjemmesiden. Tom Petri for diverse TL-opgaver, igen Mads Borup og Niels Danstrup for deres revisorarbejde og sidst men ikke mindst Malene for kantinetjansen ved bededagsturneringen.

Beretningen var herefter opdelt i en sportslig og en organisatorisk del. Under første del blev resultater fra den forgangne sæson gennemgået, og præmier for klubmesterskabet 2008 uddelt. Resultaterne fra sæsonen vil ikke blive gengivet her, de kan findes som bilag i forhandlingsbogen, men det skal alligevel fremhæves at Esben Nicolaisen blev danmarksmester i aldersgruppe B ved junior DM.

Hefter blev der gjort status for Nordres deltagelse i holdturneringerne. Førsteholdet rykkede ud af Skakligaen efter en udmærket indsats – vi var på forhånd suveræne underdogs, men overlevelsen var indtil 8. runde inden for rækkevidde. De 3 øvrige hold lavede også godkendte præstationer, dog uden oprykning til følge. 2. holdet besatte 3. pladsen i 2. division, 3. holdet tog sig af 2. pladsen i Mesterrækken og endeligt spillede 4. holdet sig til en 4. plads i A-rækken. Det konstateredes at klubbens nuværende repræsentation i holdturneringerne meget godt afspejler klubben niveau. Topscorere blev Johnny Veng (Skakligaen) 5½/9, Poul Erik Nielsen (2. division) 5/5, Kris Hedelykke og Henning Andersen (begge Mesterrækken) 5½/7 og Teis Tabdrup (A-rækken) 6/7.

Beretningen overgik herefter til den organisatoriske del.

Der blev først rettet fokus mod klubbens og medlemmerne aktivitetsniveau. Deltagelsen i holdturneringen og klubturneringerne er tilfredsstillende, men fremmødet til alle andre aktiviteter halter gevaldigt! Eneste turneringen udover førnævnte som var nogenlunde besøgt var årets klubmesterskab i hurtigskak i januar. Specielt juleafslutningen, de 2 klubmesterskaber i lynskak og bededagsturneringen havde ringe opbakning. Klubben har ca. 70 medlemmer, men hvis det kun er en håndfuld af disse plus bestyrelsen der har interesse i disse arrangementer må de nødvendigvis tages op til overvejelse! Derudover er lysten til at bidrage med f.eks. referater fra holdskakken meget begrænset – førsteholdet har kun set sig i stand til at levere 1 af slagsen. En ærgerlig udvikling da klubben ellers har haft et godt aktivitetsniveau. Dette har været diskuteret i bestyrelsen som er fremkommet med konkrete initiativer. Den nuværende elitepolitik med ikke direkte at aflønne spillere for at spille for førsteholdet ønskes forsat, men det ønskes i stedet, at der gøres en indsats for at stimulere lysten til at deltage på de enkelte klubaftener og styrke identiteten omkring det at gå til skak. Det er forsat vores holdning at det er de almindelige klubaftener der ”bærer” klubben. Konkret ønskede bestyrelsen at få godkendt en økonomisk ramme (beløbet fremgår af gf-referatet i forhandlingsbogen), inden for hvilken den kan arrangere træning på udvalgte klubaftener, og derigennem også at styrke klubbens eliteprofil. Træningen vil dog være på forskellige niveauer, og der vil derfor være noget at hente for alle i klubben uanset spillestyrke. Førsteprioritet er at finde en spillende træner, men det anses ikke som sandsynligt inden for den økonomiske ramme der er lagt op til. Alternativt vil træning blive arrangeret med stærke spillere ude fra, ligesom klubbens egne medlemmer også kan inddrages. Det blev understreget at der ikke er fundet ekstern finansiering, hvorfor beslutningen må tage udgangspunkt i, at initiativet vil belaste det nuværende budget tilsvarende i negativ retning.

Dernæst blev det pointeret at klubben stadig ikke er kommet af med sin ”dårlige samvittighed” omkring medlemsfremmende aktiviteter. Vi holder os dog på et nogenlunde stabilt medlemstal i øjeblikket takket være tilgangen af spillere fra andre klubber. 

Beretningen blev sendt til debat og specielt afsnittet om det nye initiativ omkring træning gav anledning til diskussion. Sammenfattet var der bred tilslutning til initiativet indenfor det budget som bestyrelsen havde lagt sig fast på. Det blev fra flere sider fremhævet at træningen bør være bredt funderet, således alle kan have glæde af den, hvilket bestyrelsen til fulde bakkede op omkring. 
Med hensyn til klubbens ”dårlige samvittighed” blev muligheden for igen at etablere skoleskak på en skole i nærheden nævnt af flere af de fremmødte. Bestyrelsen var enig i betragtningen, og ser det også som den optimale løsning, men erkender samtidig blankt at der for nuværende ikke er hænder til at løfte opgaven. 

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

4. Regnskab og budget
Klubbens regnskab og budget blev fremlagt, og herefter godkendt af forsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog at hæve kontingentet for pensionister. Baggrunden for forslaget er, at bidraget i dag knap dækker udgiften til unionen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget og betyder at kontingentet for pensionister pr. 1. juli stiger til kr. 125 pr. kvartal fra de nuværende kr. 100.

6. Indkomne forslag
Ingen

7. valg til bestyrelsen
Formand Lars Christiansen blev genvalgt.
Mikkel Hansen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen indstillede i stedet Martin Bækgaard som blev valgt. Det blev præciseret at Martin i den kommende periode vil befinde sig i udlandet et halvt år, men bestyrelsen har tjekket med nuværende suppleant Tom Petri som har indvilget i at dække Martins plads.
Niels Danstrup blev genvalgt som revisor.
Leif Møller blev valgt som ny revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Situationen omkring holdskakken næste år blev drøftet. Mesterrækken spiller fra næste sæson på hverdage, hvilken medfører en ændret prioritering hvad angår fællesrunderne i Studenterhuset. Da der ikke længere vil være lige så mange kampe at afvikle de enkelte søndage, vil disse blive forholdsmæssigt meget dyrere, og der arbejdes derfor på at kunne afholde 3 holdkampe i ChessHouse ad gangen. ChessHouse havde på forhånd tilkendegivet at man vil arbejde på en ændring af lokalerne som vil tillade dette. Flere fra forsamlingen udtrykte bekymring da det enlige toilet i forvejen er for lidt ved 2 holdkampe. Bestyrelsen deler denne bekymring og tager den med ved næste samarbejdsmøde med de andre Århusklubber. Enkelte nævnte muligheden for at spare endnu flere penge ved at melde sig ud af samarbejdet omkring fælles afvikling af søndagskampe og i stedet spille alle kampe i ChessHouse. Dette anser bestyrelsen ikke for at være hverken muligt eller ønskeligt, og understregede at man forsat vil deltage i samarbejdet. Dette var dog også den generelle holdning blandt de fremmødte. 

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet med et trefoldigt hurra for Nordre!

Nordre Grand Prix - 3. runde: Handicap (23. juni 2008) Af Mads Borup
   
Her kunne være et saftigt referat fra aftenens super hyggelige turnering, men i lyset af den åbenlyse manglende interesse holder vi det for os selv! Du får dog lov at se stillingen her.

Ses vi i aften II ? (23. juni 2008) Af Lars Christiansen
   
Vel vidende at der i aften fejres Skt. Hans er klubben stadig åben for dem der synes det blæser for meget til bål og havegrill. Tredje afdeling af Grand Prix turneringen afvikles - i aften med handicapskak!

Ses vi i aften? (16. juni 2008) Af Mads Borup
   
Klik her.

Nordre Grand Prix - 1. runde: Holdlyn (9. juni 2008) Af Steen F Christensen
    Til første runde af Nordre Grand Prix, stillede kun 8 mand op til holdlyn. Pga. så få tilmeldte valgte vi at lave tomands hold!!!

Jan R + Steen
Mads B + Leif
Knud Erik + Lars A
Hans R + Kim H

    Vi fik alligevel nogle gode dyster, hvor der faktisk var spænding til og med sidste runde, hvor alle hold kunne vinde turneringen. Det blev Leif og Mads, der fortjent vandt dysterne foran Steen og Jan. Herefter fulgte Hans og Kim og sluttelig Lars og Knud Erik.

    Du kan følge turneringen her.

Nordre Grand Prix - Sidste chance! (8. juni 2008) Af Mads Borup
    Sidste chance for at spille en masse skak i denne sæson, sidste chance for at vinde noget, sidste chance for at mødes med kammeraterne i klubben og sidste chance ... for revanche!
    Nu når lavtrykket rammer Danmark på mandag og temperaturerne falder til, hvad vi for 10 år siden anså for normalt, hvorfor så ikke smutte i klubben til en af årets mere hyggelige turneringer. Du kan se indbydelsen og dermed de kommende 4 mandages program her. Husk at du sagtens kan deltage i turneringen, selvom du ikke kan komme alle 4 aftener.

Generalforsamling (31. maj 2008) Af Lars Christiansen
   
Mandag den 2. juni afholdes klubbens årlige generalforsamling. Der har de seneste år været en tendens til faldende fremmøde. Årsagerne er sikkert mange, men generalforsamlingen er klubbens vigtigste aften! Her diskuteres klubbens situation og året der gik, og de fremtidige retningslinier fastlægges. Derudover er der i øvrigt præmieuddeling for forårsturneringen. Mød derfor op og vær med til at forme klubben, gi' din mening til kende og brug din stemme. Vel mødt!

Generalforsamling

Afholdes i klublokalerne i Chess House mandag den 2. juni 2008 kl. 19.30.

Dagsorden:
   1. Valg af dirigent
   2. Forhandlingsbogen
   3. Formandens beretning
   4. Regnskab og budget
   5. Fastsættelse af kontingent
   6. Indkomne forslag
   7. Valg til bestyrelsen
   8. Eventuelt
Klubben er under generalforsamlingen vært for kaffe og kage, og efter generalforsamlingen for snitter og øl/vand.

Bestyrelsen

 

Nordre ved Pokalstævnet (15. maj 2008) Af Lars Christiansen
   
Nordre var ved årets pokalstævne i Nyborg repræsenteret i eliterækken. Nordre lagde godt fra land med 3 - 1 sejre i de to første runder mod henholdsvis Esbjerg og Aalborg, og herefter 2½ - 1½ sejr over sidste års vindere fra Jetsmark. Desværre mistede Nordre pusten i fjerde runde og tabte uden at få point mod rækkens senere vindere fra Brønshøj. Femte runde blev vundet over Furesø, men i sidste runde fik kun Tom remis mod Rasmus Skytte i mødet med Århus/Skolerne, som dermed tog sig af rækkens 2. plads. Jetsmark fik kun 3 sejre men spillede stabilt og besatte 3. pladsen. Hvorvidt pointfordelingen stod mål med spil og chancer må komme an på førstehåndsberetnninger i klubben. Samlede og individuelle resultater fra Pokalturneringen 2008 kan ses på unionens hjemmeside her!


Lars A vandt - Poul Erik tog titlen!
(28. april 2008) Af Lars Christiansen
   
Der var til aftenens lynskakmesterskab givet mulighed for i stedet at afvikle udsatte partier fra klubturneringen, og det kunne ses på deltagertallet - kun 8 spillere. Al snak om Monrad eller indledende runder blev derfor droppet til fordel for en klassisk alle-mod-alle. Og det blev en turnering der bød på overraskelser. Tom Petri udspillede hurtigt sin rolle ved at tabe til Lars Andersen og Mads Borup. Scenen var derfor overladt til de to sidstnævnte som delte gruppesejren, og de måtte dermed ud i omkamp. I denne semifinale trak Lars det længste strå og blev dermed Forårsmester i Lyn 2008 - tillykke!
    Efterårets lynmester Poul Erik Nielsen havde tidligt annonceret sin ankomst til finalen mod forårsmesteren. De to finalister enedes hurtigt om at bytte de normale "bedst af 3" ud med deres egen version af "bedst af 4". Spillet var jævnbyrdigt, og efter 4 finalepartier var stillingen 2 - 2. I sidste og afgørende partier trak Poul Erik de hvide brikker og skulle således vinde med 6 minutter mod sorts 5. Lars prøvede længe at lukke brættet af med en tæt bondeformation, men Poul Erik brød effektivt igennem i b-linien og og blev således Klubmester i Lynskak 2008 - tillykke med titlen!

           

Deltager 1 2 3 4 5 6 7 Po.
1. Jan Rewitz
  8
0
  2
1
3  
1
  4
0
5  
0
  6
0
7  
0
2.0
2. Hans Rasmussen
  7
1
1  
0
  8
0
  3
0
4  
0
  5
0
6  
0
1.0
3. Kim Hardlei
  6
0
7  
0
  1
0
2  
1
  8
1
  4
0
5  
0
2.0
4. Lars Christiansen
  5
0
6  
0
  7
1
1  
1
  2
1
3  
1
  8
0
4.0
5. Mads Borup
4  
1
8  
0
  6
1
7  
1
  1
1
2  
1
  3
1
6.0
6. Tom Petri
3  
1
  4
1
5  
0
8  
0
  7
1
1  
1
  2
1
5.0
7. Steen Fup
2  
0
  3
1
4  
0
  5
0
6  
0
8  
0
  1
1
2.0
8. Lars Andersen
1  
1
  5
1
2  
1
  6
1
3  
0
  7
1
4  
1
6.0
 

Afvikling af udsatte mandag! (23. april 2008) Af Lars Christiansen
   
Grundet de mange afbud i klubturneringen - ved seneste runde var mere en hvert andet parti udsat - ser vi os nødsaget til at give mulighed for at afvikle udsatte partier mandag den 28. april, altså samme aften som klubmesterskabet i lynkskak afholdes. Lynskakmesterskabet afvikles således i barlokalet, hvorfor der kan spilles i spillelokalet under normale forhold. Husk at kontakte formanden som normalt!


Klubmesterskab i lynskak
(23. april 2008) Af Lars Christiansen

   Mandag den 28. april er det tid til forårsmesterskabet og sidste halvdel af klubmesterskabet i lynskak!

   Der spilles i enten en stor gruppe efter Monrad, eller i 2 indledende og jævnbyrdige grupper, hvor fra de to bedstplacerede i hver gruppe spiller semifinale, således 1 i grp. 1 møder 2 i grp. 2 og omvendt. Semifinale og finale afvikles som dobbeltrunde. Hvis der efter de 2 ordinære partier er ligestilling, spilles ét tredje parti, hvor hvid har 6 minutter og skal vinde mod sorts fem minutter. Farve afgøres ved lodtrækning. Der spilles herefter finale mellem efterårsmesteren og forårsmesteren efter samme princip!

   Indskud kr. 20,- Præmier afhængig af deltagerantal. Tilmelding i klubben på aftenen senest kl. 19.15!

Vel mødt!

 

Reportage og billeder fra Bededagsturneringen (23. april 2008) Af Lars Christiansen
    En kort reportage med billeder og resultater fra Bededagsturneringen er lagt på hjemmesiden, og kan nåes via forsiden.

Tilmelding til Bededagsturneringen lukket (17. april 2008) Af Lars Christiansen
   
Så er tilmeldingen til Nordres 30. Bededagsturnering lukket, og alle deltagende hold og spillere kan ses via forsiden!


Stadig åbent for tilmelding til Bededag! (16. april 2008) Af Lars Christiansen
  
OBS! Tilmeldingsfristen til Nordres Bededagsturnering er overskredet - men du kan stadig nå at tilmelde dig, også som enkeltperson! Vil du gerne deltage, men har du ikke fundet et hold, er det muligt at tilmelde sig alligevel - vi vil så sørge for at indplacere dig på et passende hold! Ring til formand Lars Christiansen på 21 68 65 35 senest i dag onsdag den 16. april kl. 20.00 !! 


Knud Herskind 50 års jubilæum!
(11. april 2008) Af Poul Erik Nielsen
   
Den 10. april havde Knud Herskind været medlem af Nordre Skakklub i 50 år! Som følge heraf har Knud da også medlemsnummer 1 i klubben!
Knud blev i 2001 sammen med Poul Frausing udnævnt til æresmedlem i klubben. Dette skyldes ikke mindst utallige års indsats klubben i form af bestyrelsesarbejde og revisorposten.
Knud har også været aktiv i adskillige DM-arrangementer, senest bestred han kassererposten i forbindelse med afholdelsen af DM i Århus i 1999.
Knud har på grund af sit arbejde i SKAT ikke været skakaktiv i en årrække, men er netop nu ved at vågne op af dvalen: Han er med i klubturneringen, og han har lige deltaget i Veteranklassen i DM-stævnet i Silkeborg - Dejligt at se Knud ved brættet igen!
Hjertelig tillykke med de 50 år!
 

Nordres hold i bredderækken (8. april 2008) Af Lars Christiansen
   
Onsdag fortsættes Pokalholdturneringen med afvikling af kvalifikationsstævnet i Skødstrup for bredderækken. Nordre stiller med 2 hold med følgende opstilling:

Hold 1
Jan Rewitz
Mads Borup
Esben Nicolaisen
Teis Tapdrup

Hold 2
Hans Rasmussen
Leif Møller
Lars Christiansen
Anton David

Nordre videre i eliterækken (6. april 2008) Af Lars Christiansen
   
Klubberne i 6. hovedkreds kunne lørdag stille med 3 hold til kvalifikationen til pokalturneringen. Om den manglende lyst til at deltage skyldes at de mindre klubber på forhånd afskriver muligheden for at kvalificere sig skal være usagt, men synd er det ihvertfald at turneringen ikke har større opbakning. SK68 blev holdet der trak det korteste strå - resultater ses nedenfor:

Nordre - SK68 3-1
Tom Petri - Martin Matthiesen 0-1
Igor Teplyi - John Mortensen 1-0
Andreas Wiwe - Bjarne Pedersen 1-0
Jan Christensen - Henrik Christensen 1-0

Århus/Skolerne - SK68 3-1
Rasmus Skytte - Martin Matthiesen 1-0
Mads Boe - John Mortensen 1-0
Bo Jacobsen - Bjarne Pedersen 0-1
Jacob Bjerre - Henrik Christensen 1-0

Nordre - Århus/Skolerne 1½ - 2½
Tom Petri - Rasmus Skytte ½-½
Igor Teplyi - Mads Boe 0-1
Andreas Wiwe - Bo Jacobsen 0-1
Jan Christensen - Jacob Bjerre 1-0

Donation til Nordre Skakklub (1. april. 2008) Af Mads Borup
   
Tom Petri og Igor Teplyi har begge besluttet at donerer deres individuelle honorar på kr. 18.000,- fra DM til Nordre Skakklub. Eneste betingelse er, at de 36.000,- bruges til styrkelse af eliten i klubben, men om det sker ved ansættelse af en spillende træner, øgede turneringsaktiviteter eller andet, der kan trække flere stærke spillere til, er op til bestyrelsen. Bestyrelsen takker mange gange for donationen og forventer at kunne fremlægge en plan for hvordan pengene investeres (i eliteskak), på generalforsamlingen den 2. juni.
 
Indbydelse til Nordres 30. Bededagsturnering 2008 (1. april. 2008) Af Mads Borup
   
Flere har efterlyst indbydelsen til årets højdepunkt, Bededagsturneringen. Indbydelsen finder du via forsiden eller her.
 
Klubturneringen 3. runde (1. april. 2008) Af Mads Borup
   
Jeg forsøgte under/efter runden at skaffe kommentarer til de forskellige partier fra alle implicerede, men må erkende, at jeg ikke kom hele vejen rundt og nogle af kommentarerne var meget spagfærdige, så her er et ufuldendt referat:
    Mester 1: Martin Bækgaard slog Thomas Klitgaard. Efter en mærkelig åbning, som sikkert var teori vandt Martin en bonde og siden hen også dronningeslutspillet. Hermed overtog Martin føringen i gruppen fra netop Thomas.
Tom Petri blev med de hvide nærmest overfaldet af Andreas Wiwe. Om det var kongeindisk, hollandsk eller en hybrid så jeg ikke, men Andreas kastede alt på kongefløjen frem, mens Tom obligatorisk opererede på dronningefløjen. For mig lignede det et parti hvid ville vinde, hvis han spillede korrekt, mens den mindste fejl ville koste. Tom spillede pænt og fik fordel, men til sidst hjalp Andreas ved ikke at finde det sejeste forsvar. Hermed kom regerende klubmester Tom tilbage på 50%, mens Andreas har fået en hård start mod de 3 højest-ratede.
Nina Høiberg slog Lars Andersen. Hvordan ved jeg ikke, det var et rodet parti at følge med i. Lars stillede sig flot op på dronningefløjen, mens Nina sendt h-bonde så langt frem den kunne komme (h6). Hvad der herefter skete, må vi få at vide en anden dag.
Kresten Hagen - Per Hansen var udsat.
    Mester 2: Her vandt Peer Ole igen (6½ af 7 sidste år og 2½ af 3 i år). Det gik udover kasserer Lars Noe, som vist blande 2 varianter sammen i åbningen og tabte en bonde uden ret meget kompens. Han kastede dog tropperne friskt frem, men det blev ikke rigtigt til noget.
Jan Rewitz vandt et pænt positionelt parti mod Hans Rasmussen, som "ikke engang truede min konge".
Jeg var muligvis heldig med at slå Frode Søby. Under partiet synes jeg det gik forbløffende nemt, men i analyserne, hvor vi kunne prøve alternative trækfølger mv. fik jeg en lille lektion i angrebsopstillinger og havde svært ved at forsvare min stilling.
Bjarne Jensen - Peter Grove var udsat, så midlertidigt mistede Peter førstepladsen.
    Basis 1: Først færdig var Teis Tapdrup - Mikkel Nørgaard. Remis og de kunne begge ånde lettet op.
Ole Bro slog Rasmus Herlo. Rasmus gav en kvalitet for en farlig fribonde, men efter tidskontrollen og mange afbytninger var bonde blot svag og Oles tårn meget bedre en Rasmus' løber.
Ved siden af vandt sønnike Esben Nicolaisen over Henning Kragelund i et parti jeg ikke fik kigget ret meget på. Jeg så deres bønder stod pænt overfor hinanden på midten af brættet og at Henning rystede på hovedet, uden at jeg kunne regne ud hvorfor; men Esben må have brudt igennem bondeværnet.
Formand Lars Christiansen vandt en bonde fra Finn Geneser og fik et pænt angreb stablet på benene. Den chance Finn fik undervejs greb han ikke og Lars endte med at sætte mat.
Ved siden af dem Vandt Kim Hardlei over Knud Herskind. Hvordan så ingen, men Kim fik indkasseret en kvalitet og en bonde; rigeligt til at vinde slutspillet.
Knud Erik Juhl så ud til at vinde let over Henning Andersen. Han havde vundet en bonde og havde den aktive stilling. Stor var min forbløffelse derfor, da Henning havde vundet. Knuddis største fejl som skakspiller er hans manglende lyst til at afvikle, når han står godt; således også her. Henning fik lov til at beholde nogle aktive brikker og pludselig blev partiet til et studie i bindinger, som Henning dygtigt udnyttede. Henning indrømmede blankt, at han var heldig, men ville da gerne have med i referatet, at han greb chancen, da den var der - og det gjorde han!
Steen Christensen - Jørgen Rudbeck var udsat.

GM Peter Heine Nielsen på skakserveren. (29. marts. 2008) Af Lars Christiansen
   
Fra lørdag klokken 20 og ca. en time frem vil Danmarks bedste skakspiller og nykårede danmarksmester, Peter Heine Nielsen, vise højdepunkter fra DM på Skakserveren. Arrangementet er gratis, og alle vil få mulighed for at se det bedste fra Peter Heines partier, ligesom der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål undervejs. Find linket til skakserveren på forsiden!

DM i Silkeborg slut. (26. marts. 2008) Af Lars Christiansen
   
DM i Silkeborg er slut - danmarksmester 2008 blev Danmarks bedste skakspiller og forhåndsfavorit GM Peter Heine Nielsen efter nærmest knusende godt spil. Tom Petri og Igor Teplyi deltog som bekendt ligeledes i landsholdklassen, og kan absolut være deres indsats bekendt - det blev til henholdsvis 4½ og 4 point af 9. Begge tabte kun 2 gange undervejs, og samlet set blev det således til placeringer som nr. 11 og delt 12.
    Herudover deltog yderligere 4 spillere fra Nordre, nemlig Knud Herskind i Veteranklassen, Lars Noe i Basis 5-1 og endelig Steen Christensen og Henning Reiths i Basis 5-2. Alle resultater fra turneringen, partier fra Landsholdklassen, billeder osv. kan ses på stævnets officielle hjemmeside her. Vi glæder os til førstehåndsberetninger i klubben!

Andreas Wiwe DM i lynskak! (22. marts. 2008) Af Lars Christiansen
   
Fredag aften afholdtes påskestævnets danmarksmesterskab i lynskak, og det blev en fuldbyrdet succes for Nordres Andreas Wiwe. Lynmesterskabet stiller store krav til spillernes stabilitet, da der indledningsvis spilles i 8-mands kvalifikationsgrupper, hvor kun gruppevinderen går videre. Andreas blev sidste år vicemester efter IM Rasmus Skytte, Århus/Skolerne. I år blev den placering forbedret med sejr i finalegruppen foran Brian Jørgensen og Bo Garner Christensen, og Andreas kan dermed kalde sig Danmarksmester i lynskak 2008 - et stort tillykke til Andreas!

Indbydelse til Pokalholdturneringen 2008 (22. marts. 2008) Af Lars Christiansen

6. HK indbyder til pokalholdturnering 2008 (Hurtigskak).

Pokalturneringen består af følgende rækker:

- Eliterækken - Fri tilmelding 
- Bredderækken - Ratinggennemsnit max. 1800 (Ratingliste januar 2008 anvendes) 
- Juniorrækken - Fri tilmelding 

Der er 4 spillere på hvert hold, hvor alle skal være A-medlem af den samme klub.
En klub kan tilmelde så mange hold som den vil. Der vil ikke være seedning af holdene.
Nr. 1 & 2 i hver række kvalificerer sig til deltagelse i landsfinalen, som afvikles pinsesøndag den 11. maj på Hotel Nyborg Strand i Nyborg.

Der tilstræbes en spilletid på 25 min. pr. parti.

Indskud pr. hold: 150,- kr. 

Præmier: Hold der kvalificerer sig til Landsfinalen ved at spille indledende runder får fri buffet ved finalen som præmie. Hold der kvalificerer sig uden at spille indledende runde, betaler ikke indskud og vinder ikke fri buffet.

Tilmelding: Senest den 3. april til formanden på tlf. 21 68 65 35 eller mail. Bemærk det er muligt at tilmelde sig som enkeltperson - formanden vil så sørge for at indplacere dig på et passende hold!

Eliterækken:
Spillested: ChessHouse, Silkeborgvej 41, Århus C
Dato: Lørdag den 5. april kl. 14.00

Bredde- & juniorrække:
Spillested: (Skødstrup Skakklub) Lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej 701, Skødstrup. Der er indgang til spillestedet i P-gården.
Dato: Onsdag den 9. april kl. 19.00

DM i Silkeborg  (19. marts. 2008) Af Mads Borup
   
Så er DM godt i gang. Landsholdsklassen startede i lørdags og i dag stødte kandidaterne og de mesterspillere, der har valgt at spille 7 runder, til. I alt er 192 tilmeldt turneringen heraf 6½ mand fra Nordre. I aktion herfra er endnu kun Igor Teplyi, Tom Petri og den halve mand, B-medlem Mads Boe, alle i landsholdsklassen. Igor kvalificerede sig sidste år ved suverænt at vinde kandidatklassen og Tom har kvalificeret sig ved snige sit ratingtal op på 2300. Mads har længe været over den grænse og deltaget i adskillige DM. Tom og Igor er de to lavest ratede i landsholdsklassen, men det kan man hverken se af deres spil eller deres placering. Tom er efter de 4 første runder bedst placeret på en mange-delt 7. plads med 2 points. Igor og Mads spillede indbyrdes remis i 4. runde og er lige bagefter med 1½ points på en delt 13. plads. Du kan følge partierne i landsholdsklassen live fra kl. 13.00, hver dag og studere diverse resultater og gruppeinddelinger på www.skak-dm.dk/2008 (der er også et link på vores forside) eller on-site på Hotel Scandic i Silkeborg, hvor du så får analyser og kommentarer af Per Andreasen med i købet.


DM i Chess House  (19. marts. 2008) Af Mads Borup
       Hvad nu hvis man ikke orker at tage til Silkeborg og ikke har Internet? Så kan man tage i Chess House, hvor pc'erne er indstillet på live-dækningen af DM. Chess House har følgende åbningstider i påsken:              

 

Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag

20. marts
21. marts
22. marts
23. marts
24. marts

13-??
14-01

13-??
 

Vi følger DM live på Internettet
Vi følger DM live på Internettet +
Fredagslyn, forår GP
Lukket
Vi følger DM live på Internettet
Lukket


Nordre over stregen! (3. marts. 2008) Af Lars Christiansen
   
Som det ses på divisionsturneringens hjemmeside her, kom Nordre I atter over nedrykningsstregen i Skakligaen med en 5 - 3 sejr over Helsingør. Specielt Andreas Wiwes sejr over IM Erling Mortensen og Igor Teplyis remis mod den trefoldige danmarksmester GM Sune Berg Hansen springer i øjnene. Nordre I er nu over stregen, á point med Sydøstfyen under stregen, i kraft af et ekstra matchpoint!
    Nordre II kæmpede sig ligeledes væk 6. pladsen i 2. division med 5 -3 sejr over rækkens tophold fra Aalborg. Vigtigt, da rækkens nummer 6 skal ud i ekstra nedrykningskampe.
    Nordre III sled sig til 3½ point mod Mesterrækkens tophold fra Skødstrup, og sidder stadig på rækkens 2. plads.
Læs mere i holdreferaterne efterhånden som de dumper ind!
 

DM i Silkeborg (24. feb. 2008) Af Lars Christiansen
   
Indbydelsen til Dansk Skak Unions officielle Danmarksmesterskab 2008 er lagt på hjemmesiden og kan nås via forsiden. Påskestævnet afholdes i år i Silkeborg, og man kan derfor deltage uden at spilde alt for meget tid på at rejse frem og tilbage, eller alt for mange penge på overnatninger.
    Der er indtil videre 3 tilmeldte fra Nordre. Igor Teplyi og Tom Petri deltager begge i Landsholdsklassen (!), og Knud Herskind deltager i Veteranklassen. Se betingelser og spilletider i indbydelsen og tilmeld dig gennem den officielle hjemmeside eller gennem formanden senest tirsdag den 4. marts!
 

ÅM08 slut - pæne Nordrebedrifter! (17. feb. 2008) Af Lars Christiansen
   
Nordre var pænt repræsenteret med 7 deltagere ved det netop overståede ÅM08, og det blev til en del gode resultater set med Nordre-briller.
    I topgruppen spillede Igor Teplyi og Thomas Klitgaard med om titlen som Århusmester i nærskak 2008. Jackie Andersen, Århus/Skolerne løb imidlertid med titlen allerede efter 4. runde, men Igor var godt med og eneste tabte parti undervejs var mod netop Jackie. Igor og Thomas sluttede på henholdsvis 3/5 og 2/5 - begge over den forventede score.
    I Mester 2 var Lars Andersen også godt med, men endte med 2/5 efter nederlag i de 2 sidste runder. Søren G. Christensen fik sin sag for som lavest ratede i Mester 3, men scorede ligeledes præsentable 2/5 - og stadig over sin forventede score.
    I Basis 1 sluttede Kris Hedelykke effektivt af med 3 sejre i træk, heriblandt sejr i det indbyrdes Nordre-opgør mod Steen Christensen, og tog dermed en delt gruppesejr. Steen var dog kun ½ point efter.
    I Basis 2 var Teis Tapdrup med helt fremme. Teis måtte dog afstå den samlede gruppesejr til Kurt Ålbæk efter tab i deres indbyrdes parti i sidste runde. Præstationen var dog stadig nok til at tage ratingpræmien som bedst placerede spiller under 1300. Tillykke til præmietagerne!
 

Grupperne klar til klubmesterskabet. (14. feb. 2008) Af Lars Christiansen
   
Så er grupperne klar til Klubmesterskabet 2008. Det blev desværre ikke muligt udelukkende at afvikle turneringen i 8-mandsgrupper, men Basisgruppen tæller 14 mand således der alligevel skulle være grundlag for jævnbyrdig modstand. Se turneringskemaet via forsiden. Bemærk også at der mandag den 28 april, som oprindeligt var afsat til udsatte partier, istedet afholdes klubmesterskab i lynskak. God turnering til alle!
 

Johnny Veng Århusmester i hurtigskak! (14. feb. 2008) Af Lars Christiansen
   
Johnny Veng sikrede sig sent tirsdag aften titlen som Århusmester i hurtigskak 2008. Johnny scorede 6½ af 8 og henviste Jesper Skjoldborg og Claus Rossen, begge 6 af 8, til anden- og tredjepladsen. Tillykke til Johnny!

Johnny Veng - Århusmester i hurtigskak 2008!

Poul Erik Nielsen som lørdag spillede sig til en 3. plads i lynmesterskabet manglede lige det sidste i at nå op, og blev med 5½ point delt 4'er. Anton David spillede ligeledes en flot turnering og tog sig af en ratingpræmie for næsthøjeste score over forventet. Se den fulde resultatliste på Chesshouse' hjemmeside her. 
    Torsdag indledes så hovedturneringen ved Århusmesterskaberne, nemlig ÅM08 i Nærskak. For Nordre deltager Igor Teplyi og Thomas Klitgaard begge i øverste gruppe, og spiller dermed med om titlen. Derudover deltager også Teis Tapdrup, Steen Christensen, Kris Hedelykke, Søren Christensen og Lars Andersen for Nordre. ChessHouse har været godt fyldt op med både deltagende spillere og skakinteresserede gennem hele ugen - og et besøg kan bestemt anbefales!
 

IM Klaus Berg Århusmester i Lyn (10. feb. 2008) Af Lars Christiansen
   
Nordre var pænt repræsenteret med syv deltagere ved ÅM i lynskak 2008. Lynmesterskabet som også blev afviklet i 
efteråret med IM Karsten Rasmussen som vinder af 2007-udgaven havde lørdag 26 deltagere. Århusmester i lynskak 2008 
blev IM Klaus Berg, Skanderborg med 13½/15 foran IM Allan Stig Rasmussen, Jetsmark 12/15 og Poul Erik Nielsen, 
Nordre med 11½/15
. Peter Grove, Viby blev bedstplacerede spiller under 2000 og Steen Farup Christensen, Nordre tog 
sig af præmien for bedste under 1800
og endelig blev Nicklas Corneliussen, Århus/Skolerne bedst under 1600. 
Turneringen forløb problemfrit takket være nyt software til Monrad-rundelægningen, og blev spillet med en fin 
intensitet og en hyggelig atmosfære. Se den fulde resultatliste på ChessHouse' hjemmeside. Århusmesterskabet 
fortsætter mandag og tirsdag med ÅM i Hurtigskak. Du kan stadig nå at tilmelde dig enten online på ChessHouse.dk 
eller ved at møde op på spillestedet senest kl. 18.00.
 

3 x ÅM, serveret på et sølvfad for DIG! (4. feb. 2008) Af Mads Borup
   
Som du nok har set, afholdes der ikke mindre end 3 stk. ÅM i vinterferien og du er inviteret. Formanden siger jeg skal skrive noget om sammenhold og opbakning til fælles arrangementer i byen osv., men han må være en afdanket socialist, for den slags bruger man ikke mere. Nu handler det om hvordan du kan blive tilfredsstillet. Og det kan du via en masse skak, perfekte spilleforhold på din egen hjemmebane, beskedne indskud, fantastiske præmier og altid et smil på læben hos de fikse barvagter i Chess House, som for resten har et vare-udbud, der kan få selv den største gourmet til at savle. Så tilmeld dig straks her til en af årets absolut store oplevelse i det østjyske kulturliv...
 

Klubmesterskabet i hurtigskak 2008 (1. feb. 2008)Af Martin Bækgaard
    Så er årets klubmesterskab i hurtigskak overstået og lad os bare forløse spændingen hos de utallige læsere: Undertegnede vandt med Thomas Klitgård på en flot andenplads.
    Klubmesterskabet blev ... læs resten her.


Halvvejs i klubmesterskabet i hurtigskak 2008
(27. jan. 2008) Af Mads Borup
   
Mesterskabet afvikles over to klubaftener og du kan se midtvejsstillingen her (eller via forsiden). Du kan sagtens deltage i 2. halvdel på mandag den 28. januar selvom du ikke var med i første halvdel. Det kræver blot at du møder op senest kl. 19.00!
 

Klubmesterskabet i hurtigskak 2008 (18. jan. 2008) Af Lars Christiansen

Nordres klubmesterskab i hurtigskak afvikles over to aftener den 21. og den 28. januar.
Der spilles hver aften 3 runder med 25 minutters betænkningstid til hver spiller pr. parti. Turneringen afvikles som Monradturnering med start kl. 19:15 og slut ca. kl. 22:00.
Tilmelding i klubben på aftenen senest kl. 19.00 eller til Lars Christiansen på tlf.: 21 68 65 35 eller 


Åben klubturnering med klubmesterskab
(3. jan. 2008) Af Lars Christiansen
  
Indbydelsen til klubturneringen er nu klar og nåes via forsiden. Læg specielt mærke til at turneringen starter senere end de forrige sæsoner grundet ÅM08 og Nordres deltagelse i hovedkredsturneringen. Klubmesterskabet er igen åben for deltagelse for alle, og vi har igen prioriteret at afsætte godt med mandage til udsatte partier. Bedstplacerede Nordre-medlem i øverste gruppe kåres som klubmester 2008! 
 

Århusmesterskaberne 2008 (3. jan. 2008) Af Lars Christiansen
  
Århusmesterskaberne 2008 afvikles i skolernes vinterferie i fællesskab mellem Nordre, SK68, Århus/Skolerne og Viby skakklubber i samarbejde med Chess House. Mesterskabet er i år udvidet til at være en egentlig mesterskabsuge, med individuelle mesterskaber i henholdsvis lynskak, hurtigskak, og nærskak. De 3 mesterskaber afvikles uafhængigt af hinanden, og man bestemmer derfor selv hvilke(t) mesterskaber man ønsker at deltage i. Se den fulde indbydelse via forsiden og tilmeld dig direkte på chesshouse.dk her!

 


Ældre nyheder...

 

Fritidscentret Skovvang